Bölüm Komisyonları

Bölüm Komisyonları

Bölümde oluşturulan komisyonların görev ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmaktadır:

MÜDEK Komisyonu: Bu komisyonun görevi; diğer komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda yönlendirmek, özdeğerlendirme raporunun hazırlamasını koordine etmek, MÜDEK Bölüm ziyaretini organize etmek, Değerlendirme Takımına sunulacak malzemelerin hazırlamasını koordine etmektir.

Planlama Komisyonu: Bu komisyonun görevi bölümdeki bölümün lisans ve lisansüstü Programının müfredatını MÜDEK ölçütleri doğrultusunda düzenlemek, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları müfredat uyumluluğu açısından incelemek ve görüş bildirmektir.  Ayrıca komisyon bölümün akademik, altyapı vb. çeşitli ihtiyaçları ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek ve Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları idari ve mali açıdan değerlendirmektir.

Laboratuvar Komisyonu: Bu komisyonun görevi; Bölümün laboratuvar ve alt yapı envanterini tutmak, programın alt yapısının MÜDEK ölçütlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları alt yapı uygunluğu veya gereksinimi açısından değerlendirmek ve görüş belirtmektir.

Mevlana, Erasmus, Farabi Komisyonu: Mevlana, Erasmus ve Farabi gibi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programını yürütmek, ikili ilişkileri artırmak, ders uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünün gerçekleştirmek, bu programdaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, gelen öğrencilerin uyumu ve problemlerinin çözümüne kakı vermek, ilgili yazışmaları yapmak.

Kalite ve Sürekli İyileştirme Komisyonu: Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve sürekli gelişme mantığı içinde Bölüm Kuruluna görüş belirtmektir.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu: Bu komisyonun görevleri paydaşlarla gerçekleştirilecek toplantıları düzenlemek, mezun öğrencilerimizle bağlantıyı sağlamak, Kariyer Günleri seminerlerini ve diğer seminerleri organize etmek, çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek ve MÜDEK Değerlendirme Takımına sunulmak üzere gerçekleştirdikleri etkinlikleri belgelemektir.  Eğitim Öğretim dönemi içirişinde Makine Mühendisliği Bölümü tarafından organize edilecek bilimsel ve sosyal içerikli Seminer, Konferans ve Toplantı gibi organizasyonlar düzenlenmesi ve koordinasyonunda bölüm başkanlığına yardımcı olur.

İntibak Komisyonu: İntibak Komisyonu Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler. Bu konuda komisyon Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular

Mezuniyet ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu: Eğitim dönemini başarıyla tamamlamış ve mezuniyete hak kazanan öğrencilerin durumlarının incelenmesi ve mezuniyet kararlarının alınması Mezuniyet Komisyonu tarafından yapılır. Mezuniyet hakkı kazanan öğrencilerin transkriptleri komisyon tarafından incelenir ve eğitim planını başarıyla tamamlamış öğrencilerin mezuniyetine karar verilir.

Staj Komisyonu: Staj komisyonu Mühendislik Fakültesi’nin Genel Staj Esaslarının yer aldığı yönerge doğrultusunda, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin yapmaları gereken iki dönemlik stajın incelenmesini yapar. Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin uygunluğunu kontrol eder. Bölüm Akademik Kurulu’na öğrenci stajları ile ilgili konularda görüş bildirir. Komisyon üyeleri aşağıdaki gibidir:

Internet ve IT Komisyonu: Komisyonun öncelikli görevleri Makine Mühendisliği internet sayfasının güncel kalmasının sağlanmasıdır. Bölüm Akademik Kurulu’nca alınan kararların bölüm internet sayfasında güncel olarak ilan edilmesi, yapılan anket çalışma sonuçlarının, yapılan toplantı, seminer, sempozyum ya da sosyal sorumluluk projelerinin bölüm internet sayfasında verilmesi komisyonun diğer görevleri arasında sayılabilir.  Ayrıca komisyon günümüzün teknolojisine uygun olarak bölümün iletişim olanaklarını iyileştirir ve yeni teknolojilerin transferini ve adaptasyonunu sağlar, bölüm web sayfasının güncelliğini temin eder.

Bitirme Tez Komisyonu: Bu komisyon Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Projelerinin organizasyonu ile yükümlüdür. Bitirme tez konularının belirlenmesi, dağıtılması ve organizasyonun sağlanması, ilan edilmesi, dağıtılması, öğrenciler ile danışmanları arasındaki koordinasyonun sağlanması, bitirme tez sınavlarının jürilerinin belirlenmesi ve ilanı da bu komisyonun görevleri arasındadır. Komisyon öğrencilere tez konularının seçimi hakkında bilgilendirmek, tez konularının seçimi kriterlerini hakkında bölüm kuruluna öneri de bulunur, ilgili formlar oluşturur, seçim formlarının arşivlenmesini temin eder.  Komisyon ayrıca bitirme tezlerinin belirlenen ilkeler doğrultusunda gerçekleştiğini de sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu: Bu komisyon bölüm bünyesindeki riskli işlerin tespiti, Bölüm mensuplarının güvenliği ve alınacak önlemlerin belirlenmesi ve takibinden sorumludur. Komisyon ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, Bölüm yönetimine teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını takip ve değerlendirmekten sorumludur.

Burs Komisyonu: Bu komisyon öğrencilerinin burs başvurularını, varsa ilgili ölçütler çerçevesinde değerlendirir ve ilgili birime iletir. Söz konusu bursun kesilmesini gerektiren şartlar oluştuğunda, bir öğrenciye verilen bursun ya da desteğin kesilmesine karar verir ya da kesilmesini sağlar. Komisyon vasıtası ile akademik ve idari birimler, burs veya yardım veren ya da vermeye niyetli kurum ve kişiler ve öğrenciler ile iletişim kurarak değerlendirmesine katkı sağlayabilecek ihtiyaç duyulan diğer bilgileri temin eder. Komisyon burs ve yardım ihtiyaçlarının karşılanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda öneriler ve yöntemler geliştirir.  Öğrencilere yönelik olarak burs ve yardım başvuruları konularında gerekli danışmanlık ve yönlendirme sistemi oluşturur.  Burs ve yardım faaliyetlerinin ve yapılan harcamaların raporlarını hazırlar ve karşılaştırmalı analizler oluşturur. Burs alan öğrenci ve öğrenci harç işlemleri ile ilgili yazışmaların yapılması ve yürütülmesini sağlar. Öğrenci Belgesi, İlgili Makama yazılan yazılar ve burs için Transkript düzenler. Vakıflar, kurum ve kuruluşlardan öğrencilere verilecek bursları ilan yoluyla duyurur.

komisyonlar1.jpg (408 KB)

 


Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 05.11.2019 10:16:11 tarihinde güncellenmiştir.

Makine Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM