Plastik Boru Test Laboratuvarı

Laboratuvarlarımızda Yapılmakta Olan Plastik Boru Testleri

(Tests Done in Our Plastic Pipe Tests Laboratory)

 

*  Termoplastik borular, ekleme parçaları ve takımlar - Akışkanların taşınmasında kullanılan - İç basınca direncin tayini/Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids - Determination of the resistance to internal pressure (TS EN ISO 1167)

*  Plastik boru sistemleri-Polietilen (pe) borular-Sıkıştırma işleminden sonra iç basınca mukavemet deneyi/Plastics Piping Systems-Polyethylene (PE) Pipes-Test Method For The Resistance To Internal Pressure After Application Of Squeeze-Off (TS EN 12106)

*  Poliolefin borular- Sıvıların taşınmasında kullanılan- Çatlak ilerlemesine karşı koyan mukavemetin tayini- Çentikli borular üzerinde yavaş çatlak ilerlemesi deneyi (çentik deneyi)/Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on notched pipes (notch test) (TS EN ISO 13479)

*  Plastikler- Gözeneksiz plastiklerin yoğunluk tayin metotları/Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastic (TS EN ISO 1183)

*  Plastikler - Erimiş termoplastiklerin kütlesel akış hızının (MFR) ve hacimsel akış hızının (MVR) tayini/Plastics - Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (TS EN ISO 1133)

*  Termoplastik borular – Çekme özelliklerinin tayini/Thermoplastics pipes - Determination of tensile properties (TS EN ISO 6259)

*  Poliolefin borular, boru bağlantı parçaları ve bileşiklerde pigment veya karbon siyahı dağılımı derecesinin değerlendirilmesi için deney yöntemi/Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds (TS ISO 18553)

*  Plâstikler- Diferansiyel taramalı kalorimetri (dsc)- Bölüm 6: Oksidasyon indüksiyon süresi (izotermal OIT) ve oksidasyon indüksiyon sıcaklığının (dinamik OIT) belirlenmesi/Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 6: Determination of oxidation induction time (isothermal OIT) and oxidation induction temperature (dynamic OIT) (TS EN ISO 11357-6)

*  Borular ve ekleme parçaları - Polietilen (pe) - Alın kaynaklı bir bağlantıdan alınan deney parçalarının çekme mukavemetinin ve hasar tipinin belirlenmesi/Polyethylene(PE) pipes and fittings - Determination of the tensile strengt and failure mode of test pieces from a butt-fused joint (TS ISO 13953)

*  Termoplastik borular - Uzunluğundaki değişim - Deney metodu ve parametreler/Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters (TS EN 2505)

*  Termoplâstik borular - Profilli - Etüv deneyi/Structured-wall thermoplastics pipes-Oven test (TS ISO 12091)

*  Plastik boru ve kanal sistemleri-Termoplastik borular-Çevre boyunca dış darbaye mukavemet deneyi/Plastics piping and ducting systems-Thermo plastics pipes -Test method for resistence to external blows by the round-The-Clock method (TS EN 744)

*  Termoplastik borular-Çember rijitliğinin tayini/Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness (TS EN ISO 9969)

*  Plastik boru ve kanal sistemleri- Termoplastik borular- Halka esnekliğinin tayini/Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Determination of ring flexibility (TS ISO EN 13968)

*  Plastik boru ve kanal sistemleri-Enjeksiyon kalıplama ile imal edilen termoplâstik ekleme parçaları - Sıcaklık etkisinin gözle muayene metotları/Plastics piping and ducting systems - Injection-moulded thermoplastics fittings - Methods for visually assessing the effects of heating (TS EN ISO 580)

*  Plastik boru sistemleri - Plastik elemanlar - Boyutların tayini/Plastics piping systems - Plastics components - Determination of dimensions (TS EN ISO 3126)

*  Plastik borular ve ekleme parçaları- Anma dış çapı 90 mm veya daha büyük olan elektrik eritmeli polietilen (pe) takımlar için sıyırarak ayırma deneyi/Plastics pipes and fittings- Peel decohesion test for polyethylene (PE) electrofusıon assemblies of nominal outside diameter greater than or equal to 90 mm (TS ISO 13954)

*  Plastik borular ve ekleme parçaları- Elektrik eritmeli polietilen (pe) takımların sıkıştırılarak ayrılması deneyi/Plastics pipes and fittings-Crushing decohesion test for polyethlene (PE) electrofusion assemblies (TS ISO 13955)

 

 

Daha detaylı bilgi için

Prof.Dr. Paşa YAYLA

Tel:  (0216) 777 37 44

pasa.yayla@marmara.edu.tr

   
   

Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 16.12.2020 20:46:48 tarihinde güncellenmiştir.

Makine Mühendisliği

HIZLI ERİŞİM